Category Archives: Blog

Tại sao nên tích hợp Boxchat vào website?

Box Chat là một ứng dụng tương tác giữa người truy cập và chủ website bằng những câu chào và xin thông tin của họ. Boxchat là một ứng dụng live chat hỗ trợ trực tuyến dùng nhúng vào website bằng 1 dòng code javascript và hiển thị cửa sổ nhỏ góc dưới website. Khách truy

Đăng ký boxchat miễn phí để gắn vào website

Tạo một hộp chat miễn phí gắn vào trang web của bạn giúp cho khách truy … Tài khoản đăng ký chỉ cần bao gồm một email đang sử dụng và tạo một mật khẩu mới. … sẽ nhận được một đoạn mã HTML và chỉ cần sao chép mã đó dán vào website. … Thay vì phải ngồi trên máy tính và chờ khách vào để chat